СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

 • 1

  ЕРӨНХИЙ

  • Бүртгэлийн хуудас

  • Өмнөх үг

  • Цахим хичээлийн танилцуулга

  • Урьдчилсан сорил

  • Цахим сургалтын заавар

 • 2

  Модуль нэг. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

  • Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын танилцуулга

  • “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-д орсон гол өөрчлөлтүүд

  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зарчим, хамрах хүрээ

  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөлт, төрөл, арга зүй

  • Хариуцлага, тайлагналт, цаашид анхаарах асуудал

  • Түгээмэл асуулт, хариулт

  • Үр дүнд суурилсан удирдлага болон холбогдох чухал сэдвүүд

  • Үр дүнд суурилсан удирдлага

  • Төлөвлөлтийн уялдааг харуулах жишээ загвар

  • Шалгуур үзүүлэлт тодорхойлох, ашиглах

  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, судалгаа

  • Оролцогч талуудыг тодорхойлох

  • Эрсдэлийн удирдлага

  • Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах нь

  • Мэдлэг бататгах тест

 • 3

  Модуль хоёр. Стратеги төлөвлөгөө

  • Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолын танилцуулга

  • Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, загварын тухай

  • Түгээмэл асуулт, хариулт

  • Мэдлэг бататгах тест

 • 4

  Модуль гурав. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

  • Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоолын танилцуулга

  • Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, загварын тухай

  • Түгээмэл асуулт, хариулт

  • Мэдлэг бататгах тест

 • 5

  Модуль дөрөв. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

  • Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолын танилцуулга

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, үнэлэх арга зүй

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийг үнэлэх жишээ

  • Түгээмэл асуулт, хариулт

  • Мэдлэг бататгах тест

 • 6

  Эцсийн сорил авах

  • Нэгдсэн сорил. Та энэхүү сорилыг 70-аас дээш хувийн амжилттай гүйцэтгэсэн тохиолдолд цахимаар гэрчилгээ хүлээн авах болно.

  • Сургалтын үнэлгээ