• Сургалтын онцлог

  Таны туршлага, боловсрол, албан тушаалаас үл хамаарч энэ сургалт нь танд жендэрийн ахисан түвшний мэдлэг олгох “эхлэх цэг” болно хэмээн найдаж байна. Сургалт нь видео, зураг бичвэр мэдээлэл, мэдлэг бататгах явцын дасгал ажил, кейс , эцсийн шалгалт зэргийг оруулснаараа онцлогтой.

 • Ахисан түвшний жендэрийн дүн шинжилгээ+

  Ахисан түвшний жендэрийн дүн шинжилгээ (ЖДШ+) бол төрийн аливаа бодлого, үйл ажиллагаа нь эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс, цаашлаад хүн амын өөр өөр бүлэгт хэрхэн нөлөөлж буйг үнэлж дүгнэхэд ашигладаг шинжилгээний арга юм. Дүн шинжилгээнд биологийн (хүйс) болон нийгэм-соёлын (жендэр) ялгаанаас давсан ойлголтыг авч үзэхийг “+” буюу нэмэх тэмдэгээр илэрхийлж байгаа юм.

 • Сургалтын төсгөлд

  Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд жендэрийн дүн шинжилгээ хийх мэдлэг ойлголттой болно.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

Хугацаа: 3 цаг

 • 1

  ЕРӨНХИЙ

  • Бүртгэлийн хуудас

  • Танилцуулга

  • Цахим сургалтын заавар

 • 2

  МОДУЛЬ 1: ХҮЙС БА ЖЕНДЭР

  • Хураангуй танилцуулга

  • Хүйс ба жендэрийн тодорхойлолт

  • Хүйс ба жендэрийн ялгаа

  • Хүйс ба жендэрийн ойлголтыг хэрэглэх нь

  • Хүйс ба жендэрийн ойлголтыг хэрэглэх нь

  • Дүгнэлт

  • Мэдлэг бататгах тест

 • 3

  МОДУЛЬ 2: ХҮЙС, ЖЕНДЭРИЙН ОЙЛГОЛТООС ДАВАХ НЬ

  • Хураангуй танилцуулга

  • Тэгш байдал уу, тэгш эрх үү?

  • Зарим ташаа ойлголтоос татгалзах нь

  • Харилцан хамаарлын тухай

  • Хувь хүний харилцан хамаарал бүхий онцлог шинж чанар

  • Харилцан хамаарлын талаарх ташаа ойлголтоос татгалзах нь

  • Хүйс, жендэрийн ойлголтоос давах нь

  • Таамаглал хэрхэн нөлөөлж болзошгүй вэ?

  • Хувь хүний таамаглал төрийн бодлогод нөлөөлөх нь

  • Таамаглалыг дэлгэрүүлэн үзэх нь

  • Өрөөсгөл үзэл, таамаглалыг бий болгож, түүнд тулгуурласан дүгнэлт гаргадаг вэ?

  • Кейс

  • Санамсаргүйгээр тогтсон өрөөсгөл үзэл, хандлагыг хэрхэн арилгах вэ?

  • Хөдөлмөр эрхлэлтэнд таамаглал хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

  • Хөдөлмөр эрхлэлтэнд таамаглал хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

  • Мэдлэг бататгах тест

  • Дүгнэлт

 • 4

  МОДУЛЬ 3: АХИСАН ТҮВШНИЙ ЖДШ+ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

  • Хураангуй танилцуулга

  • Ахисан түвшний ЖДШ+ гэж юу вэ?

  • Кейс 1

  • Кейс 1

  • Кейс 1

  • Кейс 1

  • Кейс 1

  • Кейс 1

  • Кейс 1

  • Кейс 2

  • Кейс 2

  • Гэр бүлийн кейс

  • Гэр бүлийн кейс

  • Кейс 2

  • Кейс 2

  • Кейс 2

  • Кейс 3

  • Кейс 3: Ахисан түвшний ЖДШ+-г ашигласнаар бид нийгэм өөрчлөлтөд нийцүүлэн бодлого, үйл ажиллагаагаа сайжруулж, шинэчилж болохыг харуулж байна.

  • Кейс 3

  • Кэйс 3

  • Кейс 3: Дүгнэлт

  • Дүгнэлт

  • Мэдлэг бататгах тест

 • 5

  МОДУЛЬ 4: АХИСАН ТҮВШНИЙ ЖДШ+-Г ХЭРХЭН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ВЭ?

  • Хураангуй танилцуулга

  • Төрийн байгууллага өөрийн чиг үүргийн хүрээнд бүхий л үйл ажиллагаандаа ЖДШ+ хийх нь

  • Судалгааны ажил

  • Бодлого төлөвлөлт/ Хөтөлбөр боловсруулах

  • Төрийн үйлчилгээ үзүүлэх

  • Харилцаа холбоо/ ХШҮ

  • Кейс: Танилцуулга

  • Кейс: Гамшгийн үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах

  • Кейс

  • Кейс: Зөвлөмж

  • Төрийн үйлчилгээг оролцооны аргад тулгуурлан тэгш хүртээмтэй хүргэх

  • Кейс

  • Дүгнэлт

 • 6

  МОДУЛЬ 5: АХИСАН ТҮВШНИЙ ЖДШ+ -г ПРАКТИКТ ХЭРЭГЛЭХ НЬ

  • Хураангуй танилцуулга

  • Хувилбарт дасгал ажил

  • Дараагийн алхам

  • Дүгнэлт

 • 7

  ШАЛГАЛТ

  • Бид юу сурсан бэ?

  • Эцсийн шалгалт

  • Үнэлгээний хуудас