СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

 • 1

  EРӨНХИЙ

  • Бүртгэлийн хуудас

  • Нээлтийн үг

  • Танилцуулга

  • УРЬДЧИЛСАН СОРИЛ

  • Цахим сургалтын заавар

 • 2

  МОДУЛЬ НЭГ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ БА АУДИТ

  • Модуль 1.1: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт, орон нутагт анхаарах асуудал

  • Модуль 1.2: Байгаль орчны аудитын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ

  • МЭДЛЭГ БАТАТГАХ ТЕСТ

  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

 • 3

  МОДУЛЬ ХОЁР. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ/

  • Модуль 2.1: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам, анхаарах асуудал

  • Модуль 2.2: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэхэд анхаарах асуудал

  • МЭДЛЭГ БАТАТГАХ ТЕСТ

  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

 • 4

  МОДУЛЬ ГУРАВ. УУРХАЙН ХААЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

  • Модуль 3.1: Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журам

  • Модуль 3.2: Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын менежментын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

  • Модуль 3.3: Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас эвдрэлд орсон газарт нөхөн сэргээлт хийх арга зүй, туршлага, анхаарах асуудал

  • Модуль 3.4: Нөхөн сэргээлтийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавих

  • Модуль 3.5: Нөхөн сэргээлт 2020-2024 нэгдсэн арга хэмжээ

  • МЭДЛЭГ БАТАТГАХ ТЕСТ

  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

 • 5

  МОДУЛЬ ДӨРӨВ. УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ

  • Модуль 4.1: Усны талаар баримтлах бодлого, ус ашиглалт

  • Модуль 4.2: Усны нөөц, усны нөөцийн одоогийн байдал

  • Модуль 4.3: Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль, түүнийг дагалдан гарсан захиргааны хэм хэмжээний акт, хэрэгжилт

  • МЭДЛЭГ БАТАТГАХ ТЕСТ

  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

 • 6

  МОДУЛЬ ТАВ. ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС, ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

  • Модуль 5.1: Хог хаягдлын тухай хуулийн эрх зүйн зохицуулалт, менежмент

  • Модуль 5.2: Химийн хорт болон аюултай бодисын хууль эрхзүй, тоон мэдээлэл, тулгамдаж буй асуудал

  • МЭДЛЭГ БАТАТГАХ ТЕСТ

  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

 • 7

  МОДУЛЬ ЗУРГАА. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО

  • Модуль 6.1: Байгаль орчны хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал

  • Модуль 6.2: Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах, сунгах, олгоход орон нутагт анхаарах асуудал, зөвлөмж

  • Модуль 6.3: Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах талаар БОАЖЯ-нд ируулэхэд мөрдөх журам

  • Модуль 6.4: Байгаль орчны үнэлгээ, БОМТ-ний хэрэгжилтийн шатанд олон нийтийн оролцоог хангах зохицуулалт, зөвлөмж

  • Модуль 6.5: Байгаль орчны салбарын бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтэд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгах нь

  • Модуль 6.6: Агаарын тухай хууль түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, дүрэм түүнийг хэрэгжүүлэх асуудал

  • МЭДЛЭГ БАТАТГАХ ТЕСТ

  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

 • 8

  Эцсийн шалгалт

  • Нэгдсэн сорил. Та энэхүү сорилыг 70-аас дээш хувийн амжилттай гүйцэтгэсэн тохиолдолд цахимаар гэрчилгээ хүлээн авах болно.

  • ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС